MR & PMR

Met ingang van het schooljaar 2023 – 2024 zal Het Lyceum Vos een eigen Medezeggenschapsraad (MR) hebben. De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Een MR is een orgaan bestaande uit personeelsleden, ouders en leerlingen gezamenlijk.

De MR  van Het Lyceum Vos bestaat uit zes personeelsleden (onderwijzend- en onderwijsondersteunend: OP en OOP), drie ouders en drie leerlingen. Elke school is verplicht een MR te hebben. De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad. De MR mag met het bevoegd gezag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De raad heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. De raad spreekt zowel voor ouders, personeel als leerlingen.
Naast de MR bestaat er ook de personeelsgeleding medezeggenschapsraad (PMR). Deze bestaat voor 100% uit personeelsleden (OP en OOP) en behandelt voornamelijk de personele aangelegenheden.
 

Leden
Manon Vogel  voorzitter (P)MR vogel@hetlyceumvos.nl 
vacant vice-voorzitter (P)MR  
Maudy Stroombergen secretaris (P)MR stroombergen@hetlyceumvos.nl
Abi Samaniri lid (P)MR  
Tanne Hoff lid (P)MR  
Stefanie Dijkers lid (P)MR  
Bert van den Berg lid MR (oudergeleding)  
Sandra van der Padt lid MR (oudergeleding)  
vacant lid MR (oudergeleding)  
Artin Warzandegan lid MR (leerlinggeleding)  
Kristof Kovács lid MR (leerlinggeleding)  
Rimma Snijders lid MR (leerlinggeleding)  

 

Vacatures

Er zijn op dit moment (november 2023) twee vacatures binnen de MR. Er is nog plaats voor één ouder en één leerling. Wij roepen geïnteresseerden op zich kandidaat te stellen. U kunt uw kandidaatstelling mailen naar vogel@hetlyceumvos.nl

GMR

Het bevoegd gezag is verplicht een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen indien het meer dan een school van dezelfde onderwijssoort in stand houdt.

In de GMR is elke MR van de betrokken school vertegenwoordigd. De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de desbetreffende afzonderlijke medezeggenschapraden. De GMR kan alle zaken bespreken die van gemeenschappelijke belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van die scholen. Over die zaken kan de GMR ook voorstellen aan het bevoegd gezag voorleggen.