MR & PMR
Met ingang van het schooljaar 2023 – 2024 zal De Mavo Vos een eigen Medezeggenschapsraad (MR) krijgen. De MR is het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs, bestaande uit personeelsleden, ouders en leerlingen gezamenlijk. 

Er is vastgesteld dat er in deze MR ruimte is voor 4 medewerkers, 2 ouders en 2 leerlingen. De verkiezingen voor de medewerkers hebben plaatsgevonden voor de zomervakantie 2023 en gelukkig zijn alle 4 de vacatureplaatsen vervuld. Met het aantreden van dit nieuwe schooljaar willen wij ook verkiezingen uitzetten om 2 ouders/verzorgers te werven om lid te worden van de MR van De Mavo Vos.
  
De MR vergaderingen bestaan uit twee onderdelen. Een overleg van de personele medezeggenschapsraad (PMR), deze bestaat voor 100% uit personeelsleden (OP en OOP) en behandelt alleen de personele aangelegenheden. Daarna volgt een vergadering van de gehele medezeggenschapsraad, dus personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. De MR vergadert zes keer in het schooljaar aan het eind van de middag tot in de avond. De voorbereidingstijd per vergadering is ongeveer 2 klokuren.  

Word lid!
Bij deze willen wij geïnteresseerde ouders/verzorgers oproepen om zich kandidaat te stellen. Voorwaarden om lid te kunnen worden van de MR is dat u het ouderlijk gezag hebt over minimaal 1 leerling op De Mavo Vos. Als lid van de MR heeft u de mogelijkheid om mee te bouwen aan een sterkere school. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verkiezingscommissie, deze bestaat uit meneer van der Drift en meneer de Bruin. Dit zijn 2 van de 4 personeelsleden van de MR. 
  
Dinsdag 19 september 2023 is de sluitingsdatum voor de kandidaatstelling en op donderdag 21 september 2023 zullen wij de kandidatenlijst publiceren. Mochten er meer kandidaten dan vacatures zijn, dan zal vanaf vrijdag 25 september tot en met 3 oktober een verkiezing plaatsvinden. Stemgerechtigden hebben dan de tijd om hun stem uit te brengen. 

U kunt uw kandidaatstelling mailen naar: vanderdrift@demavovos.nl. Wilt u ons voor de kandidaatstelling een kort informatief stukje met uw motivatie om MR-lid te worden. Dit is bedoeld om, in de situatie als er verkiezingen zijn, de ouders/verzorgers die gaan stemmen te informeren over uw motivatie om lid te willen worden. 

GMR
Het bevoegd gezag is verplicht een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen indien het meer dan een school van dezelfde onderwijssoort in stand houdt.

In de GMR is elke MR van de betrokken school vertegenwoordigd. De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de desbetreffende afzonderlijke medezeggenschapraden. De GMR kan alle zaken bespreken die van gemeenschappelijke belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van die scholen. Over die zaken kan de GMR ook voorstellen aan het bevoegd gezag voorleggen.