Veelgestelde vragen ... 

Welke niveaus biedt Het College Vos precies aan?

Wij bieden de leerwegen Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) en Kaderberoepsgerichteleerweg (KBL) aan. Leerlingen met een advies Groeiklas kunnen ook bij ons terecht.

Wat is LWOO?

LWOO betekent leerwegondersteunend onderwijs. LWOO is een extra ondersteuning. Dit staat los van het niveau van uw zoon/dochter. Het advies is BBL met LWOO of KBL met LWOO. Uw zoon/dochter volgt dezelfde lessen en werkt uit dezelfde boeken als de leerlingen zonder LWOO.

Wat is Groeiklas?

Groeiklas is een arrangement van het samenwerkingsverband regio Nieuwe Waterweg Noord. Leerlingen krijgen dit advies als de achterstanden te groot zijn voor een gewoon BBL advies. Bij het advies wordt getwijfeld tussen BBL LWOO en het praktijkonderwijs (ProNova). Leerlingen krijgen een kans om BBL LWOO te proberen met meer aandacht en in een kleinere klas.

Is opstromen naar een hoger niveau mogelijk?

Een hoger niveau is mogelijk als een leerling laat zien, dat hij/zij het kan. Wij kijken naar drie dingen: Wij volgen de leerlingen door jaarlijks een Cito toets op BBL/KBL niveau af te nemen. In de uitslag van de Cito is dit hogere niveau zichtbaar. Verder kijken we naar de cijfers per vak, die gemiddeld een 8 of hoger zijn. De leerling heeft een goede (huis)werkhouding en de spullen zijn altijd in orde.

In de onderbouw is het mogelijk om eerst al met één of een aantal vakken op een hoger niveau te starten wanneer Cito, cijfer(s) en (werk)houding hier aanleiding toe geven. Een overstap naar een hoger niveau hoeft dus niet in één keer, maar kan ook voor een enkel vak.

Net als bij alle vmbo-scholen, krijgt uw zoon/dochter na klas 2 een (aangepast) advies om naar klas 3 te gaan. Bij ons op Het College Vos kunnen leerlingen die dat aankunnen, in klas 3 lessen volgen op twee niveau’s, BBL en KBL. Aan het einde van klas 3 kan dan nogmaals een (aangepast) advies worden gegeven. Zo krijgt iedere leerling een gelijke kans.
 

Geven jullie ook bijlessen?

In klas 1 en 2 hebben de leerlingen één keer in de week een VOS uur op het rooster staan. Leerlingen worden dan ingedeeld bij Nederlands (begrijpend lezen), rekenen / wiskunde of Engels. Per periode kan een leerling wisselen van vak, maar het kan ook een jaar bij hetzelfde vak blijven. In klas 3 en 4, de bovenbouw zijn deze lessen georganiseerd in de steunlessen. Deze vallen in de flextijd. Per periode wordt een leerling ingedeeld bij Nederlands, Engels of wiskunde om extra te werken aan het vak waar de leerling het zwakst in is.Besteden jullie aandacht aan leerlingen met dyslexie?

Een leerling met dyslexie wordt begeleid door de dyslexiecoach. Alle docenten hebben extra aandacht voor een leerling met dyslexie. We houden ons aan de afspraken uit het protocol dyslexie voortgezet onderwijs. Hiervoor hebben wij een protocol. Wilt u dit inzien? Klik hier...

Hoe gaan jullie om met leer- en/of ontwikkelingsstoornissen?

(dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS, enz.) Iedere leerling met een gediagnostiseerde leer- en/of ontwikkelingsstoornis krijgt bij ons een programma op maat. De intake, het onderwijskundig rapport van de basisschool en eventuele verslagen van onderzoeken geven ons handreikingen. Indien nodig wordt een OPP opgesteld door de zorgcoördinator. Dit altijd in Dit programma wordt besproken bij de intake en wordt opgesteld door de zorgcoördinator. Dit allemaal in overleg met de leerling en de ouders/verzorgers.


Hoe ziet jullie ondersteuning eruit?

In het ondersteuningsplan van Het College Vos kunt u hier alles over lezen. Wilt u dat? Klik hier...
 

Hoe groot zijn de klassen?

De klassengrootte varieert van ca. 15 tot 21 leerlingen per klas. De groeiklassen zijn wat kleiner dan de reguliere BBL / KBL klassen.

Hoeveel leerlingen telt de school?

Wij hebben een klein aantal 362 leerlingen in een groot gebouw met veel ruimte.

Hoe groot is het gebouw?

Het gebouw is vrij groot en biedt ons veel mogelijkheden. De beroepsgerichte lokalen zoals de keuken, het restaurant, de kraam- en zorgafdeling, het kantoor, de etalages, de werkplaats voor auto’s en de werkplaats voor metaal en elektronica bewerking vragen ook om veel ruimte. Ook hebben we een ruime kunstkelder. De school hebben ingericht in afdelingen. Zo hebben klas 1 en 2 hun lessen voornamelijk op de derde verdieping en klas 3 en 4 voornamelijk op de tweede verdieping. Hierdoor blijft het voor leerlingen overzichtelijk.

Welke vakken worden er op Het College Vos gegeven?

Nederlands, Engels, Wiskunde en Lichamelijke Opvoeding (gym) zijn bij ons kernvakken. Deze staan in klas 1 en 2 vier uur in de week op het rooster. Op het VMBO wordt biologie en natuur/scheikunde in één vak gegeven en dat heet Mens en Natuur. Aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer wordt ook in één vak gegeven en dat heet Mens en Maatschappij. Daarnaast krijgen onze leerlingen rekenen als apart vak. Kunstvakken, techniek en loopbaan oriëntatie staan twee uur per week op het rooster. Mentoruur, VOS uur en sociale vaardigheden maken het rooster van klas 1 compleet.

Wat doe je bij LOB lessen?

Het VMBO is een voorbereidende opleiding op het MBO. Tijdens LOB lessen ben je vooral praktisch bezig om je te oriënteren op de profielen die wij binnen de school aanbieden in de bovenbouw. LOB lessen zijn bedoeld om leerlingen te laten ontdekken waar ze goed in zijn en waar hun interesse ligt.

Welke profielen bieden jullie?

In klas 3 kun je uit de volgende profielen kiezen: Zorg & Welzijn (ZW) Produceren, Installeren & Energie (PIE) Mobiliteit & Transport (MT) Economie & Ondernemen (EO) Economie & Sport en Uniform Beroepen (EO met SUB)

Voor Groeiklasleerlingen kan het zijn dat ze ook in leerjaar drie doorgaan in de Groeiklas. Daar wordt op dit moment gewerkt met het profiel D&P.

 

Hoe is het contact tussen ouders en school?

Contact met ouder(s)/verzorger(s) vinden we heel belangrijk. De mentor heeft minimaal drie keer per jaar een gesprek met ouder(s) / verzorger(s) en leerling over de voortgang van uw zoon/dochter. Het begint met een kennismaking in het begin van het jaar. Daarna volgen nog twee momenten rondom het rapport. Als er behoefte is aan een extra gesprek of overleg, is dit altijd mogelijk. Op het voortgezet onderwijs is de leerling in principe altijd betrokken bij de gesprekken.

Heeft een ouder inzicht in huiswerk/cijfers/verzuim?

Ouder(s) / verzorger(s) kunnen in het online-programma Magister het huiswerk, de cijfers en het eventuele verzuim inzien. Magister kan ook via een app op de telefoon worden bekeken.


Zijn er veel tussenuren?

Tussenuren zijn er alleen bij lesuitval door ziekte of een bijzonder verlof van een docent. Wij proberen het aantal tussenuren zo klein mogelijk te houden. Dit lukt ons zeer goed. Dit doen wij door het rooster te verkleinen, zodat de leerling later kan starten of eerder uit is.

Hoe weet ik of er roosterwijzigingen zijn?

In Magister zijn de roosterwijzigingen direct zichtbaar en hiervoor kan eenvoudig gebruik gemaakt worden van de app. Wanneer een les in de ochtend uitvalt wordt ook een sms (bericht) naar de telefoon van uw kind verstuurd.

Mogen de leerlingen onder schooltijd van het schoolplein af?

Nee, de leerlingen in de klas 1 en 2 mogen in de pauzes en eventuele tussenuren niet buiten de school komen. In de pauzes zijn de leerlingen altijd in de kantine of op het binnenplein.

Is het druk tijdens de pauzes?

Nee, de leerlingen van de onderbouw hebben gescheiden pauze van de bovenbouw. Hierdoor is het tijdens de pauzes in de kantine en op het binnenplein niet te druk. Leerlingen kunnen allemaal een plekje vinden om te zitten.

Is er een busverbinding naar de school?

Vanaf metrostation Vlaardingen West kan een leerling in 10 minuten naar school wandelen. Of een leerling gaat vijf minuten met bus 56 naar bushalte Philips de Goedestraat en moet dan nog vijf minuten wandelen. Een leerling kan ook de bus 56 nemen vanaf metrostation Vijfsluizen. De leerling is dan 20 minuten onderweg tot bushalte Philips de Goedestraat.

Wanneer is de informatiemiddag of avond?

Vanwege Corona kunnen we dit jaar geen algemene informatie avond en geen open huis organiseren zoals we dat anders doen. Wij begrijpen dat u wel graag de school wilt zien. Wij zijn aan het nadenken hoe we e.e.a. kunnen organiseren. Meer informatie vindt u op de website.

Is er de mogelijkheid om proeflesjes te volgen?

Dinsdag 26 januari van 09.15 – 11.15 uur organiseren wij een lesochtend waarvoor u uw zoon/dochter kunt opgeven. Uw zoon/dochter volgt dan drie lessen met andere kinderen uit groep 8. Zij worden rondgeleid door onze huidige eerste klas leerlingen. Meer informatie vindt u hier....

Mag mijn zoon/dochter een dagdeel meelopen?

In principe kan dat op dit moment alleen tijdens de lesochtend op dinsdag 26 januari 2021. Mocht dit echt niet lukken kunnen we kijken naar een andere mogelijkheid, maar we ontvangen zoveel mogelijk leerlingen tijdens dit lesmoment.

Wat zijn de lestijden op Het College Vos?

Klik hier voor onze lestijden...   

Wat doe je tijdens de dagstart in de klas 1 en 2 op Het College Vos?

Voor les 2 is de dagstart ingeroosterd. Tijdens de dagstart die 20 minuten duurt, heeft de docent tijd om met de klas het rooster van de dag door te spreken, zijn er veranderingen en wat betekent dit voor de klas? Daarnaast is er tijd om het (jeugd)journaal te kijken, te lezen of een groepsvormende activiteit te doen. Om 09.20 uur start de les.

Wat is flextijd?

Les 1, 8 en 9 zijn flexuren. In de onderbouw zijn wekelijks twee lessen vast ingeroosterd in de flextijd. De andere flexuren zijn ‘flexibel’. Dit betekent dat je tijdens deze uren door de docent gevraagd kan worden op school te blijven om bijvoorbeeld werk in te halen of extra uitleg te krijgen. Je kunt ook zelf kiezen op school te blijven om nog iets aan een docent te vragen of huiswerk te maken. Soms kan je in de flextijd ook extra sporten of creatief bezig zijn. In principe kun je elke dag, met uitzondering van de dinsdag, tot 16.00 uur op school zijn.

Doen jullie ook andere activiteiten naast het lesgeven?

Ja, meestal wel, al is het dit jaar door Corona natuurlijk allemaal anders. We hebben ieder jaar excursies of gastlessen die passen bij een bepaald vak, spot of loopbaanoriëntatie. Je gaat bijvoorbeeld naar een museum, een bedrijf of iemand komt op school iets vertellen over een bepaald onderwerp. Verder hebben we tijdens de introductieweek allerlei activiteiten om elkaar en de school beter te leren kennen. Verspreid over het schooljaar zijn er verschillende sportactiviteiten, gezellige activiteiten zoals een filmmiddag, schoolfeesten en een reisweek waarin we op kamp gaan of dagjes weg.

Weet ik voor de zomervakantie al bij wie ik in de klas kom en wie mijn mentor wordt?

Ja, voor de zomervakantie worden alle nieuwe leerlingen uitgenodigd voor een kennismakingsmoment met klasgenoten en de mentor. Dat maakt het na de vakantie iets minder spannend, maar ook dan staat de eerste week helemaal in het teken van kennismaken. Kennismaken met je klas, de mentor, andere docenten en onderwijsondersteunend personeel, het schoolgebouw, enzovoorts. Ook voor ouder(s) / verzorger(s) is er voor de zomervakantie een informatiemoment.