MR & PMR
Met ingang van het schooljaar 2023 – 2024 zal Het College Vos een eigen Medezeggenschapsraad (MR) krijgen. De MR is het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs, bestaande uit personeelsleden, ouders en leerlingen gezamenlijk. 

Er is vastgesteld dat er in deze MR ruimte is voor vier medewerkers, twee ouders en twee leerlingen. De verkiezingen voor de medewerkers hebben plaatsgevonden voor de zomervakantie 2023 en gelukkig zijn drie van de vier plaatsen vervuld. Met het aantreden van dit nieuwe schooljaar is er nog plek voor twee ouders/verzorgers en twee leerlingen voor de MR van Het College Vos.
  
De MR vergaderingen bestaan uit twee onderdelen. Een overleg van de personele medezeggenschapsraad (PMR), deze bestaat voor 100% uit personeelsleden (OP en OOP) en behandelt alleen de personele aangelegenheden. Daarna volgt een vergadering van de gehele medezeggenschapsraad, dus personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. De MR vergadert zes keer in het schooljaar aan het eind van de middag tot in de avond. De voorbereidingstijd per vergadering is ongeveer 2 klokuren.  

Word lid!
U kunt uw kandidaatstelling mailen naar: oosten@hetcollegevos.nl  Wilt u ons voor de kandidaatstelling een kort informatief stukje met uw motivatie om MR-lid te worden. 

GMR
Het bevoegd gezag is verplicht een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen indien het meer dan een school van dezelfde onderwijssoort in stand houdt. 

In de GMR is elke MR van de betrokken school vertegenwoordigd. De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de desbetreffende afzonderlijke medezeggenschapraden. De GMR kan alle zaken bespreken die van gemeenschappelijke belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van die scholen. Over die zaken kan de GMR ook voorstellen aan het bevoegd gezag voorleggen.