TitelDatumPopulariteitActiefReacties

01. Inleiding

01. Voorwoord

De. Vlaardingse Openbare Scholengroep (De Vos) is een school voor voortgezet onderwijs. De ongeveer 1500 leerlingen zijn verdeeld over 4 gebouwen te weten: Het Lyceum Vos, De Mavo Vos, Het College Vos en De Internationale Vos. Door de kleinschaligheid van onze locaties kennen we alle leerlingen bij naam. Op De Vos hebben de docenten en de leerlingen respect voor elkaar ongeacht geloof of afkomst. Het onderwijs wordt aangeboden vanaf het niveau vmbo tot en met vwo, inclusief TweeTalig Onderwijs (tto).

De Vos hanteert de kernwaarden Bewust, Bekwaam, Betrokken en Betekenisvol.
BEWUST: Doe ik (doen wij) de juiste dingen?
BEKWAAM: Kan ik (kunnen wij) het? Of wat is er nodig om het te kunnen?
BETROKKEN: Doe ik (doen wij) het samen?
BETEKENISVOL: Doet het er toe wat ik (wij) doe(n)?

Bij het geven van onderwijs anticipeert De Vos op veranderingen in de wereld. De jongeren die worden opgeleid moeten in staat zijn om met de kennis en de vaardigheden die zij bij ons leren vele jaren vooruit te komen. Daarom bouwen de docenten voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs, voor de jeugd en voor de toekomst.

02. Merkbelofte

De scholen van de Vlaardingse Openbare Scholengroep bieden medewerkers en leerlingen ruimte voor eigen talent, creativiteit en initiatief. Binnen een veilige omgeving kunnen leerlingen op hun eigen tempo en op hun eigen manier, toewerken naar een diploma. Vanzelfsprekend is ICT hier een belangrijk middel bij. Wij maken het leerproces uitdagend door leerinhouden te verbinden aan echte vraagstukken zodat leren niet alleen binnen school(tijd) plaats vindt, maar ook erbuiten. We leren van en met elkaar: leerlingen onderling, leerlingen van docenten, maar ook docenten van leerlingen.

03. Onderwijsvisie

Op de Vlaardingse Openbare Scholengroep is er aandacht voor de drie basisbehoeften van elke leerling. Hieronder verstaan wij:
• Autonomie, dit is zelfbeschikking waar onder wordt verstaan dat je in samenspraak met je docent of coach kunt bepalen wat je doet en hoe je het doet. Naast autonomie is er ook coherentie; het bij een groep willen horen en gezamenlijk afspraken maken over wat de groep doet; 6
Competentie, erin vertrouwen dat je kunt wat je wilt en dat het nut heeft. Naast competentie kennen we coöperatie wat inhoudt dat je erop vertrouwt dat je als deelnemer in een groep kunt deelnemen;
• Relatie, dit is het hebben van relaties, samen werken met anderen en erbij horen. Naast relatie is er ook cohesie: het bij elkaar horen en met elkaar verbonden zijn. Dit geldt voor de leerling en voor het personeel.

Wij dagen leerlingen uit waardoor zij zelfstandigheid en verantwoordelijkheid kunnen ontwikkelen. Met het verschil tussen leerlingen wordt hierbij, als vanzelfsprekend, rekening gehouden. Het onderwijs wordt afgestemd op de mogelijkheden en de behoeften van de leerlingen. De docent speelt in dit proces een belangrijke rol en wordt hierbij ondersteund door collega’s en interne en externe specialisten. Ook de ouders worden hierbij betrokken.

Een leerling voelt zich goed als het leren op school lekker verloopt. Een leerling wil zichzelf van nature ontwikkelen. En in een veilige omgeving met een herkenbare structuur zal een leerling sneller naar een volgend niveau stijgen. Het ontwikkelen en leren beschouwen we als een natuurlijk proces waarin ruimte is voor de eigen inbreng van leerlingen. In dit proces komt de natuurlijke motivatie vrij om kennis, begrip en vaardigheden te vergroten. Dit is een interactief proces waarbij docent en leerling actief betrokken worden. Dit geeft zowel de docent als de leerling voldoening.

In het leerproces onderscheiden we drie aspecten nl. de onderwijsinhoud, de didactische werkvormen en de organisatie. Hierbij streven we naar de juiste verhouding tussen het bieden van houvast en het uitdagen van de leerlingen zodat zij (in hun eigen zone) hun talenten zelfstandig kunnen ontwikkelen.

Tijdens dit proces vindt er interactie plaats tussen de docenten en de leerlingen in een gevarieerde onderwijsomgeving met een flexibel aanbod van (digitale) leermiddelen. We vinden het belangrijk dat werkvormen prikkelen en leerlingen uitdagen om zelf nieuwe situaties, materialen, werkwijzen en betekenissen te gaan verkennen en deze toe te passen in nieuwe situaties. In een effectieve schoolorganisatie ondersteunen we de docenten en leerlingen door een duidelijke structuur te bieden met heldere afspraken. Het onderwijs wordt continue aangepast om het te laten aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en de eisen die de huidige en toekomstige maatschappij stelt.