MR & PMR

Met ingang van het schooljaar 2023 – 2024 heeft De Internationale Vos een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De MR is het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs, bestaande uit personeelsleden, ouders en leerlingen gezamenlijk. 

Er is vastgesteld dat er in deze MR ruimte is voor vier medewerkers, twee ouders en twee leerlingen. De verkiezingen voor de medewerkers hebben plaatsgevonden voor de zomervakantie van 2023 en alle vier de vacatureplaatsen zijn vervuld. Aan de start van dit nieuwe schooljaar willen wij ook verkiezingen uitzetten om twee ouders/verzorgers te werven om lid te worden van de MR van De Internationale Vos.
  
De MR vergaderingen bestaan uit twee onderdelen. Een overleg van de personele medezeggenschapsraad (PMR), deze bestaat voor 100% uit personeelsleden (OP en OOP) en behandelt alleen de personele aangelegenheden. Daarna volgt een vergadering van de gehele medezeggenschapsraad, dus personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. De MR vergadert zes keer in het schooljaar aan het eind van de middag tot in de avond. De voorbereidingstijd per vergadering is ongeveer twee klokuren.  

Word lid!

Op dit moment zijn staan de plaatsen voor de ouder- en leerling- geleding open.
Bij deze willen wij geïnteresseerde ouders/verzorgers oproepen om zich kandidaat te stellen. Voorwaarden om lid te kunnen worden van de MR is dat u het ouderlijk gezag hebt over minimaal 1 leerling op De Internationale Vos. Als lid van de MR heeft u de mogelijkheid om mee te bouwen aan een sterkere school. Voor informatie kunt u contact opnemen met de MR, via de secretaris van de MR. 
U kunt uw kandidaatstelling mailen naar onze secretaris: bruins@deinternationalevos.nl  
U kunt voor de kandidaatstelling een kort informatief stukje met uw motivatie om MR-lid te worden. Dit is bedoeld om, in de situatie als er verkiezingen zijn, de ouders/verzorgers die gaan stemmen te informeren over uw motivatie om lid te willen worden. 

GMR

Het bevoegd gezag is verplicht een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen indien het meer dan een school van dezelfde onderwijssoort in stand houdt.
In de GMR is elke MR van de betrokken school vertegenwoordigd. De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de desbetreffende afzonderlijke medezeggenschapraden. De GMR kan alle zaken bespreken die van gemeenschappelijke belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van die scholen. Over die zaken kan de GMR ook voorstellen aan het bevoegd gezag voorleggen.