TitelDatumPopulariteitActiefReacties

01. Inleiding

01. Voorwoord

Op onze school heerst wederzijds respect tussen docenten en leerlingen, ongeacht hun geloof of afkomst. Door onze kleinschaligheid kennen we alle leerlingen persoonlijk bij naam.

Onze kernwaarden zijn: Bewust, Bekwaam, Betrokken en Betekenisvol.

BEWUST: Doe ik (doen wij) de juiste dingen?
BEKWAAM: Kan ik (kunnen wij) het? Of wat is er nodig om het te kunnen?
BETROKKEN: Doe ik (doen wij) het samen?
BETEKENISVOL: Doet het er toe wat ik (wij) doe(n)?

Onze school anticipeert op veranderingen in de wereld bij het geven van onderwijs. We willen dat onze leerlingen met de kennis en vaardigheden die ze bij ons opdoen, vele jaren vooruit kunnen. Daarom werken onze docenten voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs, voor de jeugd en voor de toekomst.

02. Merkbelofte

Medewerkers en leerlingen krijgen bij ons de ruimte om hun talenten, creativiteit en initiatieven te ontplooien. Binnen een veilige omgeving kunnen leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen manier toewerken naar een diploma. Wij maken het leerproces uitdagend door leerinhouden te verbinden aan echte vraagstukken, zodat leren niet alleen binnen school(tijd) plaatsvindt, maar ook erbuiten. We leren van en met elkaar: leerlingen onderling, leerlingen van docenten, maar ook docenten van leerlingen.

03. Onderwijsvisie

Er is aandacht voor de drie basisbehoeften van elke leerling. Hieronder verstaan wij:

Autonomie: Dit is zelfbeschikking, waarbij je in samenspraak met je docent of coach kunt bepalen wat je doet en hoe je het doet. Naast autonomie is er ook coherentie; het bij een groep willen horen en gezamenlijk afspraken maken over wat de groep doet.

Competentie: Het vertrouwen hebben dat je kunt wat je wilt en dat het nut heeft. Naast competentie kennen we coöperatie, wat inhoudt dat je erop vertrouwt dat je als deelnemer in een groep kunt deelnemen.

Relatie: Dit is het hebben van relaties, samenwerken met anderen en erbij horen. Naast relatie is er ook cohesie: het bij elkaar horen en met elkaar verbonden zijn. Dit geldt voor zowel leerlingen als personeel.

Wij dagen leerlingen uit waardoor zij zelfstandigheid en verantwoordelijkheid kunnen ontwikkelen. Hierbij houden we vanzelfsprekend rekening met de verschillen tussen leerlingen. Het onderwijs wordt afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de leerlingen. De docent speelt in dit proces een belangrijke rol en wordt hierbij ondersteund door collega’s en interne en externe specialisten. Ook de ouders worden hierbij betrokken.

Een leerling voelt zich goed als het leren op school lekker verloopt. Een leerling wil zichzelf van nature ontwikkelen. In een veilige omgeving met een herkenbare structuur zal een leerling sneller naar een volgend niveau stijgen. Het ontwikkelen en leren beschouwen we als een natuurlijk proces waarin ruimte is voor de eigen inbreng van leerlingen. In dit proces komt de natuurlijke motivatie vrij om kennis, begrip en vaardigheden te vergroten. Dit is een interactief proces waarbij docent en leerling actief betrokken worden. Dit geeft zowel de docent als de leerling voldoening.

In het leerproces onderscheiden we drie aspecten, namelijk de onderwijsinhoud, de didactische werkvormen en de organisatie. Hierbij streven we naar de juiste verhouding tussen het bieden van houvast en het uitdagen van de leerlingen zodat zij (in hun eigen zone) hun talenten zelfstandig kunnen ontwikkelen.

Tijdens dit proces vindt er interactie plaats tussen de docenten en de leerlingen in een gevarieerde onderwijsomgeving met een flexibel aanbod van (digitale) leermiddelen. We vinden het belangrijk dat werkvormen prikkelen en leerlingen uitdagen om zelf nieuwe situaties, materialen, werkwijzen en betekenissen te gaan verkennen en deze toe te passen in nieuwe situaties. In een effectieve schoolorganisatie ondersteunen we de docenten en leerlingen door een duidelijke structuur te bieden met heldere afspraken. Het onderwijs wordt continu aangepast om het te laten aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en de eisen die de huidige en toekomstige maatschappij stelt.