MR & PMR

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Een medezeggenschapsraad is een orgaan bestaande uit personeel, ouders en leerlingen gezamenlijk. Binnen de VOS bestaat de MR uit 6 personeelsleden (OP en OOP) 4 ouders en 3 leerlingen. Elke school is verplicht een MR hebben. De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad. De MR mag met het bevoegd gezag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De raad heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. De raad spreekt zowel voor ouders, personeel als leerlingen.
Naast de MR bestaat er ook de personeelsgeleding medezeggenschapsraad (PMR), deze bestaat voor 100% uit personeelsleden (OP en OOP) en behandeld voornamelijk de personele aangelegenheden.
In het voortgezet onderwijs krijgen de leerlingen een eigen leerlinggeleding, de leerlingenraad. De leerlingen raad bestaat op dit moment uit drie leerlingen.
Het bevoegd gezag is verplicht een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen indien het meer dan een school van dezelfde onderwijssoort in stand houdt.
In de GMR is elke medezeggenschapsraad van de betrokken school vertegenwoordigd. De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de desbetreffende afzonderlijke medezeggenschapraden en uit het personeel, ouders en leerlingen van de desbetreffende school. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kan alle zaken bespreken die van gemeenschappelijke belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van die scholen. Over die zaken kan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ook voorstellen aan het bevoegd gezag voorleggen.

Bekijk hieronder een overzicht van de leden van de Medezeggenschapsraad:

Christa Krulder-Putter (voorzitter)
Iets over mijzelf:
Getrouwd, moeder van drie volwassen kinderen (twee dochters en een zoon), oma van een kleinzoon van bijna 1 jaar. Woonachtig in Den Haag.
Ik werk als docent geschiedenis en Klassieke Culturele Vorming (KCV) op Het Lyceum Vos.
Sinds 2013 ben ik lid van de GMR van de OSVS.
Ik voel mij zeer betrokken bij de school en ik denk dat een kritische MR een belangrijke bijdrage kan leveren aan het goed functioneren van de school als geheel. Schoolleiding en docenten moeten elkaar scherp hou-den. Ik zie het als mijn taak om mijn collega docenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Mijn naam is Corry Oosten. (secretaris)
Ik ben woonachtig in Vlaardingen, 53 jaar en werkzaam op de administratie van Het College Vos op de Claudius Civilislaan sinds 10 jaar.
Mijn werkzaamheden houden in: leerlinggegevens in voeren en bij houden en ons administratief programma (Magister); het vervaardigen van rapporten en uiteindelijk diploma’s; het verzorgen van mailingen naar ouders/instanties enz. en het ondersteunen van docenten en staf bij allerlei soorten (administratieve) werkzaamheden.

Frits Noordberger
Ik werk aan het Lyceum Vos. In dit gebouw geef ik aan een aantal onderbouwklassen Duits. Tevens ben ik de ICT-coördinator. Ik ben lid van de mr geworden om de belangen van mijn collega’s en die van de leerlingen te behartigen. Dit is mijn laatste jaar in de mr. Mijn termijn zit er dan namelijk op.

 

Mijn naam is Richard Radder, geboren in 1979 te Rotterdam. De stad waar ik op dit moment nog steeds woonachtig ben. Ik ben getrouwd en heb een zoon van drie jaar. Nadat ik in 2002 mijn diploma haalde aan de Hogeschool Rotterdam, heb ik een aantal jaar gewerkt in het basisonderwijs. Omdat het werken met “oudere” leerlingen mij toch meer aansprak, maakte ik in 2006 de overstap naar het voortgezet onderwijs. Sinds 2007 werk ik op “De Vos”, alwaar ik op dit moment naast het mentoraat van een tweede klas Mavo op de Korhoenlaan de lessen wiskunde aan klas twee en drie verzorg. Ook verzorg ik rekenlessen en ben ik sinds 2011 met veel plezier rekencoach.

Anke Hahn
Mijn naam is Anke Hahn en ik ben sinds 2007 werkzaam op Het Lyceum Vos als docente Duits. Van 2003 t/m 2006 heb ik de bachelor opleiding op de Hogeschool Rotterdam en van 2009 t/m 2012 de masteroplei-ding op de Hogeschool Utrecht gevolgd en succesvol afgerond.

Ondanks dat ik met veel enthousiasme lessen in het vak Duits geef en leerlingen begeleid kan ik er niet om-heen te moeten constateren dat de werkdruk door de jaren heen steeds heeft toegenomen. Ook is door de noodzakelijke bezuinigingen het uitoefenen van de werkzaamheden voor alle collega’s niet gemakkelijker geworden. Het geven van lessen aan twee groepen leerlingen van twee verschillende niveaus is hier een mooi voorbeeld van. Een les in zo’n combinatiegroep op hoog niveau te kunnen geven vergt een grote in-spanning, bekwaamheid en voorbereiding van de docent! Per leerling heeft de docent duidelijk minder aan-dacht dan bij een homogene klas. De vraag is dan ook of de kwaliteit van het onderwijs hierdoor gewaar-borgd blijft.

Mij lijkt het dan ook een nuttige opgave om samen met ouders en leerlingen mee te praten over de te nemen beslissingen door het schoolbestuur, begrotingszaken, de onderwijskundige vorm van het onderwijs en de werklast voor het personeel. Te denken valt hier o.a. aan de invulling van de taakuren en het bevorderen van scholing om het onderwijs voortdurend te verbeteren.

Als lid van de medezeggenschapsraad zou ik me vol enthousiasme voor de belangen van het OP en OOP inzetten.

Welkom bij de oudergeleding van De Vos!

Bij De Vos bestaat de oudergeleding uit 3 ouders/verzorgers. Wij worden voor een periode van 3 jaar gekozen door de ouders/verzorgers van alle leerlingen van het College Vos, het Lyceum Vos , de Mavo Vos en de Internationale Vos. U kunt ons bereiken via MRouders@devosvlaardingen.nl

Sinds dit schooljaar hebben Marianne Hendriks en Manda Zonne, beide ouders van het Lyceum Vos, zitting in de MR. Marianne heeft een zoon in klas V6A en een dochter in klas V5B. Manda heeft een dochter in klas HV2C. Manda heeft in elk geval zitting tot en met schooljaar 2018-2019 en is daarna herkiesbaar, Marianne treedt af aan het eind van schooljaar 2017-2018, wanneer haar dochter met een mooi diploma de school verlaat.

In de MR vergaderingen overleggen we 5 keer per jaar (in de avonduren) met de rector, de leerlingen geleding en de personeelsgeleding over zaken die op dat moment actueel zijn, zoals het financieel beleid (waar gaat de rijksbijdrage en ouderbijdrage aan besteed worden?), formatieplan (hoe wordt de deskundigheid van de docenten en ondersteunend personeel verdeeld over de leerlingen) en onderwijstijd (welke niet-les-activiteiten zijn aan te merken als onderwijstijd?).

Door omstandigheden kan het gebeuren dat iemand eerder de MR verlaat. Een vacature vullen we graag zo snel mogelijk op: zelfs met 3 ouders is het een grote verantwoordelijkheid om namens zoveel ouders te spreken.

Daarom zijn we altijd op zoek naar ouders die geïnteresseerd zijn in de organisatorische, financiële en onderwijskundige zaken die op De Vos spelen.

U wilt op de hoogte blijven? De notulen van de MR vergaderingen en het MR jaarverslag worden na goedkeuring op de website van school geplaatst.

U wilt meer? Het is altijd mogelijk om een MR vergadering bij te wonen: deze zijn openbaar.  De vergaderdata staan vermeld op de site. Als u zich van tevoren meldt bij de voorzitter en/of de secretaris, dan zorgt deze ervoor dat u de agenda en stukken van de eerstvolgende vergadering krijgt.

U wilt meepraten? Dat kan. Elke ouder/verzorger is verkiesbaar. We nodigen u dan ook van harte uit om een afspraak te maken om kennis te maken. De oudergeleding is bereikbaar via: MRouders@devosvlaardingen.nl. Als u zitting neemt in de MR volgt een inwerk/opleidingstraject waar de basiskennis en vaardigheden van het medezeggenschap geleerd worden. Er is veel vrijheid om u te verdiepen in die zaken die u na aan het hart liggen en er is enorm veel waardering als u uw kennis en expertise in wilt zetten bij De Vos.

Graag tot ziens!

Marianne Hendriks en Manda Zonne

 

Sacha Lang
Hallo ik ben Sacha Lange, ik ben bijna 15 jaar en zit op het Lyceum Vos in Hv3T. Ik heb mijzelf vorig schooljaar aangemeld voor de MR omdat ik het belangrijk vind dat leerlingen ook iets te zeggen mogen hebben over de school en hun ook gewoon hun mening daarover mogen geven. Ik zou graag de stem willen zijn van de Onderbouw van alle Locaties. Als er iets aan de hand is, zeg het dan tegen mij en ik zal het bespreekbaar maken in de MR. Met vriendelijke groet, Sacha Lange. E-mail: L8114@ll.hetlyceumvos.nl

Melike Cigdem Kuzu
Mijn naam is Melike Cigdem Kuzu ik ben 15 jaar oud en zit op De Mavo Vos. Ik zit nu in het vierde jaar van mavo en ben in 2012 hier begonnen. Het is hier een leuke en gezellige school.

Nu iets over mij zelf zo als ik al zij ben ik 15 en heb twee grote hobby’s, fotograferen en klassiek ballet. Ik ben begonnen met ballet toen ik 3 was en doe het momenteel nog steeds en professioneel fotograferen heb ik geleerd van mijn vader die fotograaf voor de krant was  op mijn twaalfde.

Ik ben een erg sociaal mens heb wel moeite met nieuwe mensen te leren kennen maar na een paar minuten kan ik me altijd wel vinden. Ook heb ik dyslexie en dyscalculie. Ik heb ook altijd me woordje wel klaar staan en ben niet bang om mijn mening uit te spreken wel op een respectabele manier natuurlijk.