05. Financiën

01. Uitleg schoolkosten

De school neemt de meeste schoolkosten voor haar rekening. Om deze kosten te kunnen betalen vraag de school de ouders/verzorgers een bijdrage. Het is echter wel zo dat dit een vrijwillige bijdrage is. Ouders hoeven niet te betalen maar mógen betalen.

Hoe gaat de betaling in zijn werk? 
In de maand september wordt voor de jaarlijkse schoolkosten vanuit het digitale ouderportaal (Wis-Collect) een mail gestuurd naar elke ouder en verzorger die in de schooladministratie (Magister) staat. In deze mail staat een link naar de persoonlijke pagina van de leerling. Op deze pagina staan de schoolkosten per activiteit vermeld. Hierbij kunnen keuzes gemaakt worden voor de betalingswijze en de termijnen. De contributie voor de oudervereniging wordt in de rekening meegenomen.

De (vrijwillige) kosten voor de diverse (meestal) buitenlandse reizen waarop ingeschreven kan worden, gaan eveneens via het digitale ouderportaal. Het tijdstip van de rekening is afhankelijk van de periode van de reis.

De informatie is ook na te lezen op de website van de rijksoverheid...

Wat betaalt de school?
De schoolboeken, lesmaterialen en licenties voor digitale lesmaterialen die door de schoolleiding voor een specifiek leerjaar worden voorgeschreven zijn gratis voor de leerlingen. Dit geldt ook voor schoolboeken en lesmaterialen die nodig zijn voor het volgen van aanvullend onderwijsaanbod, zoals extra vakken. Hier ontvangt u geen rekening voor.

Wat betalen de ouders?
De kosten voor persoonsgebonden materialen zoals de kosten van gymkleding of materialen, die meerdere jaren (of door meerdere kinderen in een gezin) gebruikt kunnen worden zoals woordenboeken, atlassen, rekenmachines en veiligheidskleding bij een bepaalde opleiding.

Wat zijn de overige vrijwillige schoolkosten?
Naast het behalen van een diploma vinden wij het belangrijk om de talenten en (sociale) vaardigheden van onze leerlingen zoveel mogelijk te ontwikkelen. Naast het reguliere lesprogramma organiseren wij o.a. excursies, introductiekamp, schoolreisjes, Kerstviering, projectweken en gastlessen. Juist deze activiteiten maakt het dat onze leerlingen met nog meer plezier naar school gaan.


02. Overzicht schoolkosten

Schoolkosten: Het Lyceum Vos 2022|2023: 
klik hier om te openen... 


Schoolkosten: De Mavo Vos 2022|2023: 
klik hier om te openen... 


Schoolkosten: Het College Vos 2022|2023: 
klik hier om te openen... Let op! De PDF-bestanden bevatten meerdere pagina's en zijn online te bekijken of te downloaden voor eigen gebruik.

03. Hulp bij schoolkosten

Onderwijs op een school voor voortgezet onderwijs brengt voor de ouders/verzorgers kosten met zich mee. Kosten voor leermiddelen zoals een rekenmachine, schoolkamp, sportkleding of buitenlandse reis zijn niet voor elke ouder/verzorger op te brengen. Toch mogen beperkte financiële middelen thuis geen belemmering vormen voor een leerling om deel te nemen aan onderwijsactiviteiten. Ieder kind heeft namelijk recht op hetzelfde onderwijs.

Hulp bij Schoolkosten
www.hulpbijschoolkosten.nl
Deze website geeft u inzicht in welke organisaties u kunnen ondersteunen.  

Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden
www.elkkinddoetmee.nl
Stichting Leergeld richt zich op schoolgaande kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Ouders / verzorgers met een laag inkomen kunnen hier een aanvraag doen op materiele voorzieningen die niet of slechts gedeeltelijk door andere regelingen worden vergoed. De regeling geldt voor kinderen tot en met 17 jaar. De stichting probeert sociale uitsluiting te voorkomen door kinderen mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.  

Jeugdfonds Sport & Cultuur
www.jeugdfondssportencultuur.nl
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt de kans aan kinderen en jongeren van families met beperkte financiële middelen om deel te nemen aan diverse sportieve activiteiten en creatieve bezigheden, zoals een voetbaltraining of muziekles. Het Jeugdfonds neemt de verantwoordelijkheid voor de contributie/lesgeld en in bepaalde situaties voor benodigdheden zoals sportkleding e.d. 

Neem voor een aanvraag contact op met onze intermediair dhr. A. Hobijn via hobijn@devosvlaardingen.nl. 

Dienst Uitvoering Onderwijs - Ministerie van Onderwijs
www.duo.nl
Voor leerlingen van 18 jaar en ouder is er de mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming aan te vragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs - Ministerie van Onderwijs).

Komt u er niet uit via bovenstaande websites of wilt u graag overleggen, dan kunt u contact opnemen met onze Coördinator Schoolkostenbeleid dhr. A. Hobijn via hobijn@devosvlaardingen.nl.

 

04. Ongevallenverzekering

De school heeft voor de leerlingen een collectieve ongevallen- en reisverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het risico van ongevallen op school en het schoolterrein, de periode tijdens stages, door de school georganiseerde activiteiten buiten de school zoals excursies, schoolkamp e.d. 
Ook kunnen de kosten voor een geneeskundige behandeling als gevolg van een ongeval door deze verzekering worden gedekt zover de kosten niet, of niet voldoende via de ouders/verzorgers zijn verzekerd. 
Verder biedt deze verzekering ook dekking bij overlijden, blijvende invaliditeit of vergoeding voor gezinszorg na ziekenhuisopname ten gevolge van een ongeval. Uitkeringen in deze gevallen kennen een maximaal bedrag. Hiervoor geldt dat het ongeval is geschiedt tijdens de reis van en naar de school of door de school georganiseerde activiteit. 

De reisverzekering is van kracht tijdens alle school- en groepsreizen, stages, excursies en uitstapjes in schoolverband (ook in het buitenland) mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de door school aangewezen personen. 

05. Wettelijke aansprakelijkheid

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging aan of ontvreemding van eigendommen van leerlingen zoals schade aan kleding, fietsen, tassen e.d. Wij geven u in overweging om voor eigendommen van uw kind zoals een bril, een horloge of een mobiele telefoon een eigendommenverzekering af te sluiten die schade, verlies of diefstal dekt. 
Schade die door een leerling aan gebouw of meubilair wordt toegebracht, wordt op de ouders-verzorgers van betreffende leerling verhaald. 

06. Laptopregeling

Op De Vos bestaat integratie van digitaal onderwijs in het lesprogramma. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van laptops. Elke leerling heeft tijdens het schooljaar de beschikking over een eigen laptop en kan hiermee deelnemen aan het (digitale) lesprogramma.  
Alle leerlingen die zijn aangemeld op één van de scholen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep moeten daarom dus beschikken over een laptop. Voor deze laptop zijn er twee mogelijkheden. Een laptop via school of een zelf meegebrachte laptop (BYOD = bring your own device). 

Bij de laptop via school zal er een rechtstreeks contract aangegaan worden bij The Rent Company. De kosten zijn hierbij voor rekening van de ouder(s) en bedragen per laptop € 17,95 per maand. De looptijd hierbij is 48 maanden. Deze laptop wordt voorzien van alle software die nodig is om deel te kunnen nemen aan de lessen. Zaken als o.a. een oplaadpunt, printen (betaald) en een internet verbinding worden door de school gefaciliteerd.  
Voor zij- instromers (leerlingen die instromen vanaf klas 2) geldt een andere looptijd en dus ook een ander maandbedrag. Dit wordt naar rato verdeeld over de resterende maanden. Meer informatie kunt u bij de afdelingsleider van uw zoon of dochter krijgen.  
Indien u kiest voor een zelf meegebrachte laptop dan moet deze wel aan een aantal eisen voldoen en dit moet tijdig bij de schoolleiding bekend worden gemaakt. Er wordt vanuit de school beperkte ondersteuning geboden. Het beheer dient u dus zelf te verzorgen. Zaken als o.a. een oplaadpunt, printen (betaald) en een internet verbinding worden wel door de school gefaciliteerd. Voor de start van het schooljaar wordt u uitgebreid geïnformeerd over het gebruik van de laptop en de mogelijkheden. 

Een laptop of tablet valt niet onder de definitie van lesmateriaal, omdat het de drager is van informatie en zelf geen informatie is en niet voorgeschreven wordt voor een specifiek leerjaar. Hierdoor valt een laptop of tablet niet onder het lesmateriaal die scholen gratis aan ouders dienen te verstrekken.  
Het bezit van een laptop of tablet kan door ons als school niet van u als ouders worden geëist, net zo min als u als ouders dit van de school kunt eisen. Wij verzoeken echter wel dringend om een laptop voor uw kind aan te schaffen, aangezien er regelmatig binnen de lessen gebruik van wordt gemaakt. Als u als ouder er voor kiest om dit niet te doen, dan zal de school ervoor zorgen dat de leerling bruikbaar lesmateriaal krijgt om de lessen te volgen. Het is echter niet zo dat de leerling een laptop in bruikleen krijgt gedurende de gehele lesperiode.

Schoolkosten
De rekening van de laptop komt van The Rent Company. Het bedrag is afhankelijk van de keuze van het model en/of de looptijd. Genoemd bedrag nieuwe eerstejaars ad € 150 is gebaseerd op het instapmodel.
De school neemt ook een deel voor haar rekening.